روز: می 7, 2021

گزارش می گوید ، دو افسر پلیس در نشویل با کیسه کلستومی توسط Drunk مورد حمله قرار گرفتند

ویروسی02:15 GMT 07.05.2021URL کوتاه دریافت کنیدhttps://cdn1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1082822073_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_7_9d9a86a14f46e00c652d672f8558a990.pngاسپوتنیک بین المللیhttps://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.pngالکساندرا کاشیرینا. اسپوتنیک بین المللیhttps://sputniknews.com/viral/202105071082822009- دو-مقام-پلیس-در-ناشویل-با-کیسه-کلوستومی-مورد-تجاوز-به-مست-گزارش /این حادثه روز شنبه ، در خارج از Steakhouse Big Honky Tonk Rock N ’Roll متعلق به…

Continue Reading