WTF: کشاورزان مواد غذایی را نابود می کنند همانطور که میلیون ها نفر در انتظار برای تهیه مواد غذایی هستند