& # 039؛ آنارشی & # 039؛ در ایالات متحده آمریکا … می گوید دادستان کل ایالات متحده و # 039؛