گزینه های دیگری به من پیشنهاد دهید و من رد می شوم

گزینه های دیگری به من پیشنهاد دهید و من رد می شوم

در قسمت امروز The Backstory ، میزبان لی استراناهان درباره وقایع فعلی ، مانند تعطیلی مدارس شهر نیویورک به دلیل افزایش 2.5٪ موارد COVID-19 ، آماده سازی مینه سوتا برای تعیین محدودیت های جدید COVID-19 ، و الکس جونز و تعدادی دیگر بحث کرد. شهروندان برای اطمینان از بازشماری معتبر به پایتخت جورجیا حمله می کنند.