چگونه میلیاردرها مانند راهزنان در میان همه گیر جهانی ، رکود اقتصادی کار خود را آغاز کردند