پلیس پلیس DC با تشدید حملات امپریالیستی ایالات متحده به خارج از کشور همه کار خود را می کند