مهم نیست که فردا برنده شود ، کمی تغییر برای قربانیان امپریالیسم ایالات متحده