مشهور مادونا Polarises ، طرفداران او را به عنوان لباس زیر در لباس عجیب و غریب در مورد تناسب اندام