مرگ و میر ویروس ایالات متحده پیش بینی می شود تا اواسط ژوئن 113000 نفر برسد