قتل در مینسوتا ، ترامپ در مقابل توییتر ، روانی جو ، بدون صلح در لاپاز