عدم پاسخ همه گیر منطق دو جانبه نئولیبرالیسم را نشان می دهد