زندگی در عصر COVID-19

زندگی در عصر COVID-19

https://cdn1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1081393538_0:263:3102:2008_1200x675_80_0_0_a_a4a0569c3794fd624221f7428f0d7ac8.jpg

اسپوتنیک بین المللی

https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png

https://sputniknews.com/photo/202012081081394553-life-in-covid-19-era/

جهان سالهای طولانی 2020 را به یاد می آورد. همه گیری ما و زندگی ما را تغییر داده است. وضعیت ویروس کرونا نمی تواند بر افکار و آگاهی ما تأثیر بگذارد.

روزی فرزندان ما سال 2020 را از عکس افرادی که ماسک اجباری دارند و پزشکان با لباسهای زیستی و نامهای نوشته شده روی آنها و همچنین تصاویر خیابانها و میادین خلوت از زیباترین شهرهای کره زمین به یاد می آورند.

یک سال پیش ، عفونت COVID-19 در چین کشف شد. به زودی ، COVID-19 در سراسر جهان گسترش یافت ، و برای همیشه شیوه زندگی میلیاردها را تغییر داد.