در میان کروناویروس ، سرمایه داری خطوط بین داستان و داستان را محو می کند