تشدید خشونت ، اشاره به انگشتان دست ، محاسبه ارزش یک زندگی