ترامپ در صورت انتشار همه موارد ، بولتون را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد