تامین زنجیره تأمین ، پاندمیک سر و صدا و گرفتن ، صحبت از Whistleblowers