بهترین تحویل غذا؟ مکزیکی ها بعد از هزاران ماهی شستشو در Acapulco به ساحل می روند