بمب های کتاب بولتون: ممکن است دروغ باشد ، اما آیا واقعاً کاخ سفید باید آن را خاموش کند؟

بمب های کتاب بولتون: ممکن است دروغ باشد ، اما آیا واقعاً کاخ سفید باید آن را خاموش کند؟


در این قسمت از خطوط خطا ، میزبانان جمارل توماس و شین استرناهان به مهمانان پیوستند تا در مورد انتخابات آینده در ایالات متحده ، روند اعتراضات مداوم این کشور و چگونگی تأثیرگذاری سیاست های صنعتی و برون سپاری آمریکا بر جامعه سیاه آمریکا صحبت کنند.