بسته Covid Relief: از طرف ، برای و برای سرمایه داران