بررسی 2020: همه گیری ، بخشش و پایان هژمونی نظامی ایالات متحده