برخی از ایالات متحده از کلینیک های بدون نقص ، VP Pence Defiantly Tours ، بلند کردن قفل ها را شروع می کنند