با ظهور موارد COVID-19 ، آتلانتا ماسک هایی را جاسوسی کرد