بایدن: “این درست نیست و خیر ، شما نمی توانید به پرونده ها نگاه کنید”