امتیازات – نمادین یا واقعی the قدرت قیام ها را نشان دهید