ابرهای گرد و غبار و وسعت وسیع: بیابان هایی که قابلیت حمل شهرهای جذاب را دارند

ابرهای گرد و غبار و وسعت وسیع: بیابان هایی که قابلیت حمل شهرهای جذاب را دارند

روز جهانی مبارزه با بیابان زایی و خشکسالی یک رعایت سازمان ملل در هر 17 ژوئن است.

اگرچه بیشتر کویرها ، مانند صحرای شمال آفریقا و بیابانهای جنوب غربی آمریکا ، مکزیک و استرالیا در عرض جغرافیایی کم رخ می دهد ، نوع دیگری از کویرها ، بیابانهای سرد ، در حوضه و محدوده یوتا و نوادا و در بخش هایی از غرب آسیا.

علیرغم اینکه جزئی جدایی ناپذیر از منظره زمین است ، بیابان ها به دلیل اقدامات غیر منطقی انسان و گرم شدن کره زمین به آرامی در حال افزایش هستند و منجر به تخریب زمین می شود.

گالری Sputnik را از بارزترین نمونه های تأثیر انسان بر طبیعت و زیباترین عکسهای قدرت وحشتناک کویر ببینید.